ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

055_rukphong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์


บทความวิชาการ/งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

  • การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการรายรับเพื่อวางยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของคลัสเตอร์การท่องเที่ยว (ปี 2560)
  • แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง และแนวทางการทำตลาดสำหรับกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ปี 2559)
  • โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ปี 2559)
  • ระบบและรูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ (ปี 2558)
  • โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ปี 2558)
  • โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้ในเวทีอาเซียน (ปี 2557)
  • โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (ปี 2556)
  • กลยุทธ์ขับเคลื่อนคลัสเตอร์การท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต (ปี 2555)
  • กลยุทธ์และคู่มือการสร้างเสริมความตระหนัก ขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมของธุรกิจจัดบริการการท่องเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (ปี 2555)