ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

07_chokechai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล


บทความวิชาการ/งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

  • โครงการพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ปี 2560)
  • การพัฒนาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (ปี 2559)
  • การพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่ของไทยสู่การบริหารจัดการที่ยั่งยืนการพัฒนาขีดความสามารถของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มมหัศจรรย์สองสมุทรสู่ระบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (ปี 2559)
  • โครงการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการบนฐานคุณธรรมอย่างยั่งยืนของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ (ปี 2559)
  • โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเป็นกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ปี 2559)
  • กลยุทธ์การส่งเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ปี 2558)
  • กลยุทธ์การส่งเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ปี 2558)
  • กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการแข่งขันของธุรกิจที่พักและบริการอาหารเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการปรับตัวเชิงโครงสร้างของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยว (ปี 2558)
  • กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทยเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพ (ปี 2557)