ทำไมต้องเรียนท่องเที่ยวนิด้า

สถาบันชั้นสูงของรัฐ

เพราะคณะการจัดการการท่องเที่ยว (นิด้า) เป็นสถาบันชั้นสูงของรัฐ จัดตั้งขึ้นจากพะราชดำริและบัณฑิตวิทยาลัยทางการท่องเที่ยวแห่งแรกของเอเชีย

การประกันคุณภาพหลักสูตร

คณะการจัดการการท่องเที่ยว (นิด้า) กำลังก้าวเข้าสู่การประกันคุณภาพหลักสูตรจากองค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO TedQual Certification)

คณาจารย์คุณวุฒิสูงสุด

คณะการจัดการการท่องเที่ยว (นิด้า) คณจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 100% และดำรงตำแหน่งทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการสูงสุดในประเทศ

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในห้องเรียน (participatory  approach)

เป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว

สร้างผู้นำที่มีความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง พร้อมผลิตมหาบัณฑิตออกไปเป็น Chang Agent ในองค์กรต่างๆ

ทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

สามารถทำวิจัยในสาขาการโรงแรม  อุตสาหกรรมบริการ การบิน MICE และอื่นๆ ซึ่งคณะฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก