Testimonials

GSTM NIDA ผลิตบัณฑิตให้สามารถกำหนดแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และพัฒนา แก้ไข ด้านอื่นๆได

พ.ต.ท.ดำรงค์เกียรติ ข่าทิพย์พาที-

ความรู้ที่ได้จากนิด้าเป็นความรู้ที่ต่อยอดได้จริง อาจารย์มักจะนำความรู้ใหม่ๆมาสอนนักศึกษาเสมอ

กชนิภา สุนทรวิทยา-

ได้ต่อยอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงความรู้ที่ได้สามารถนำไปพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวได้จริง    

พนัชกร ใจเย็น-

GSTM NIDA ผลิตบัณฑิตให้สามารถกำหนดแนวทางในการดูแลความ

พ.ต.ท.ดำรงค์เกียรติ ข่าทิพย์พาที-

ความรู้ที่ได้จากนิด้าเป็นความรู้ที่ต่อยอดได้จริง อาจา

กชนิภา สุนทรวิทยา-

ได้ต่อยอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงความรู้ที่ได้สามารถนำไปพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวได้จริง

พนัชกร ใจเย็น-