นิตยสารเทิดเที่ยวไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2562