ประกาศผลการคัดเลือกปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2