ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ