ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (QE) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2/2561 คณะการจัดการการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. รายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ QE 2-61