ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิธีการสมัคร
1. ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ที่สำนักงานเลขานุการคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 727 3671 หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ nida.gstm@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
2 ผู้สมัครสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 727 3671 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.tour.nida.ac.th และ www.personnel.nida.ac.th
2 ผู้สมัครกรอกข้อความในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วน ชัดเจน และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเขียนชื่อ-ชื่อสกุล ตัวบรรจงกำกับ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว และแนบสำเนาเอกสารที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นประกอบดังนี้
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
(2) ปริญญาบัตรระดับปริญญาเอก หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ และได้ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี

ประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัครการสรรหาคณบดีท่องเที่ยว นิด้า

ใบสมัคร ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า