ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการส่งบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

บทความภาษาไทย –> ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกการส่งบทคัดย่อ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในการส่งบทคัดย่อ (Abstract) ทุกท่านจัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อทำการจัดทำและเผยแพร่ลงในรายงานการประชุมวิชาการฯ ผ่านช่องทางอีเมล์gstm.nationalconference2019@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป สำหรับตารางการนำเสนอจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง โดยเบื้องต้นขอให้ท่านจัดทำสื่อการนำเสนอ (PowerPoint) ความยาวไม่เกิน 15 นาที และช่วงตอบคำถามไม่เกิน 5 นาที รวมระยะเวลาการนำเสนอ
20 นาที เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ด้วย