ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ