ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท ภาคปกติ กรณทุนฯ