ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 18 —> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 18-Restricted

สอบข้อเขียนความถนัดด้านการท่องเที่ยว วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๖๐๐๔ ชั้น ๖ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์