ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 19