ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 14 ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

Download File Here —> 5 ร่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ภาคการศึกษา 1-64 รอบที่ 1

  • กำหนดสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
  • สอบข้อเขียนวิชาทั่วไป เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 6007 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราชสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    (แบบเรียน 1.1 ทำวิทยานิพนธ์ และ แบบเรียน 2.1 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
  • สอบข้อเขียนความถนัดด้านการวิจัย เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 6007 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (แบบเรียน 1.1 ทำวิทยานิพนธ์)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพร้อมประกาศวันสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ทาง http://tour.nida.ac.th/