ประวัติความเป็นมา

GSTM

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ก่อตั้งขึ้น ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 คณะเริ่มต้นจากการเป็นศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์ ที่จะพัฒนาอนาคตการท่องเที่ยว และผู้บริหารระดับสูงทางด้านการบริการในประเทศไทย ปัจจุบันคณะของเรามีอาจารย์ระดับปริญญาเอกที่มีตำแหน่งทางวิชาการ คือ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในด้านการท่องเที่ยวที่มากที่สุดในประเทศไทย เช่นเดียวกันคณะเรามีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั่วประเทศทางคณะยึดมั่นในการพัฒนาทางด้านงานวิชาการและศักยภาพของกำลังคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ ในขณะเดียวกันเรายังคงส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต

   

วิสัยทัศน์ 
บัณฑิตวิทยาลัยคุณภาพระดับสากลในการผลิตผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
003
IMG_3237
IMG_2714
พันธกิจ 
  • ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและบริการให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงจนได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  • ผลิตบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงบนฐานความรู้คู่คุณธรรม
  • สร้างความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวและบริการผ่านการวิจัยและการบริการวิชาการให้แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ 
  • พัฒนาการบริหารจัดการคณะฯ/ หลักสูตรและโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์คณะฯ สู่นานาชาติ
  • พัฒนาคณะฯ ให้เป็น World Class School of Tourism
  • พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการสู่งสังคม
  •  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่อาจารย์