ผู้บริหาร

null

 รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

คณบดี

null

อาจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

null

 อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

null

 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ