ผู้บริหาร

null

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว

null

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

null

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

null

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา