รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 14 รอบที่ 2 ประจำปี 2564

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

  • ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2564

ประกาศประเภทปกติ —> ประกาศรับสมัคร ปริญญาเอก รอบ 2 ปี 2564

ประกาศประเภททุน —> ประกาศรับสมัคร ปริญญาเอก ปี 2564 ประเภททุนการศึกษา