สถานที่จอดรถและข้อเสนอแนะสำหรับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและญาติ