รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒนิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยนับประสบการณ์ในการทำงานถึงวันเปิดภาคการศึกษา)
 • มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่งและมีประสบการณ์การทำงานตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง
 • สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้
 • สำหรับผู้สมัครหลักสูตรแผน ก1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ต้องมีความรู้ด้านการวิจัยในระดับดี หรือมีประสบการณ์ดำเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีภาระงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือมีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมีผลคะแนนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านการวิจัยในระดับดีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมีประสบการณ์ดำเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีภาระงานไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์  หรือมีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ (เฉพาะแบบ 1.1 แบบทำวิทยานิพนธ์)
 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เฉพาะแบบ 2.2 แบบเรียนระดับปริญญาโทและเอก)
 • มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่สอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 • ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน TOEFL ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

สมัครด้วยตนเอง

 • ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ที่ คณะการจัดการการท่องเที่ยว อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. หรือกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3

 • ภาคพิเศษ ศูนย์ภูเก็ต

  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาคารรัษฎา ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • สมัครทาง http://entrance.nida.ac.th/ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  • 1. ลงทะเบียน (เพื่อขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ)
  • 2. เข้าสู่ระบบ
  • 3. เลือกรหัสผ่าน / ขอรหัสผ่านใหม่
  • 4. กรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสผ่าน
  • 5. ตั้งรหัสผ่าน / ยืนยันรหัสผ่าน
  • 6. สมัครสอบ
  • 7. ประเภทการสมัครสอบ
  • 8. เลือกรายวิชาที่เปิดสอบ
  • 9. กรอกข้อมูลผู้สมัคร
  • 10. ยืนยันการสมัคร
  • 11. พิมพ์ใบแจ้งหนี้

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

0
ปริญญาโท ภาคปกติ
0
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
0
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต
0
ปริญญาเอก