สารจากคณบดี

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักวางแผน การท่องเที่ยวแห่งอนาคต ตลอดปีที่ผ่านมาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทของคณะ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนคณะฯ ไปสู่การเป็นบัณฑิตวิทยาลัยคุณภาพระดับสากลในการผลิตผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

คณะการจัดการการท่องเที่ยวจะมุ่งมั่นพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

therdchai