หลักสูตรปริญญาโท

null
 หลักสูตร
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
 •  Master of Management Program in Integrated Tourism and Hospitality Management
null
ปริญญาและสาขาวิชา
 • การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)
 •  Master of Management (Integrated Tourism and Hospitality Management)
 • กจ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) 

  M.M.(Integrated Tourism and Hospitality Management)

 โครงสร้างหลักสูตร
 •  วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
 • หมวดวิชาหลัก
 • หมวดวิชาเอก
 • หมวดวิชาเลือก

  – บังคับเลือก

  – เลือกเสรี

 • วิชาการค้นคว้าอิสระ
 • วิทยานิพนธ์
 • การสอบประมวลความรู้
 • รวม

 • Xวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 • X
 • X
 • Xหมวดวิชาเลือก

  บังคับเลือก

  เลือกเสรี

 • 36 หน่วยกิต
 • X
 • 36 หน่วยกิต
 • ไม่น้อยกว่า 20 ชม.(ไม่นับหน่วยกิต)
 • 9 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 15 หน่วยกิต
 • 9 หน่วยกิต
 • Xวิชาเลือก

  บังคับเลือก

  เลือกเสรี

 • X
 •  12 หน่วยกิต
 • X
 • 36 หน่วยกิต
 • ไม่น้อยกว่า 20 ชม. (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 9 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 15 หน่วยกิต 
 • 9 หน่วยกิต
 • X

  6 หน่วยกิต

  3 หน่วยกิต

 • 3 หน่วยกิต
 • X
 • โดยสอบข้อเขียน
 • 36 หน่วยกิต

รายละเอียดรายวิชา 

เปนวิชาที่ไมกําหนดหนวยกิตและไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมรวมเฉลี่ย ที่นักศึกษาตองเรียนเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) โดยใชเวลาเรียนไมนอยกวา 20 ชั่วโมง ดังนี้

ทท 4000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษานโยบาย การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

TH 4000 English for Integrated Tourism and hospitality Policy, Planning and Management Studies

เปนวิชาไมนับหนวยกิต และไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะตองเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้

สพ 4000 พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

ภส 4011 การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา

ภส 4012 การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

หมายเหตุ

1. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน

2. การยกเวนไมตองเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนด 

ทท 6001 กระบวนทัศนและจริยธรรมในการดําเนินการทางการทองเที่ยวและบริการ

ทท 6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ

ทท 6003 การวางแผนธุรกิจการทองเที่ยวและบริการโดยใชนวัตกรรม

     ทท 6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ทท 6005 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการทองเที่ยวและบริการ

 1) สาขาวิชาเอกนโยบาย การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ (Integrated Tourism and Hospitality Policy, Planning and Management) (กําหนดให เรียน 9 หนวยกิต ทั้งแผน ก2 และ แผน ข) ดังนี้

ทท 7101 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวและบริการเชิงสรางสรรค

ทท 7102 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานทางการทองเที่ยว

ทท 7103 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยว 

 2) สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ (Integrated Tourism and Hospitality Management) (กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ทั้งแผน ก2 และ แผน ข) ดังนี้    

ทท 7201 การจัดการการตลาดในธุรกิจการทองเที่ยวและบริการ        

ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษยสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการ      

ทท 7203 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการ    

 3) สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม (Hotel Management) (กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ทั้งแผน ก2 และ แผน ข) ดังนี้

ทท 7301 การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรม              

ทท 7302 การพัฒนาทุนมนุษยสําหรับธุรกิจโรงแรม          

ทท 7303 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจโรงแรม              

4) สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนสง (Airline and Transportation Management) (กํำหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ทั้งแผน ก2และแผน ข) ดังนี้

ทท 7401 การจัดการการตลาดในธุรกิจการบินและการขนสง

ทท 7402 การพัฒนาทุนมนุษยสําหรับธุรกิจการบินและขนสง

ทท 7403 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจการบินและการขนสง

5)  สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ (Hospitality Management) (กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ทั้งแผน ก2 และแผน ข) ดังนี้

ทท 7601 การจัดการการตลาดในธุรกิจบริการ

ทท 7602 การพัฒนาทุนมนุษยสําหรับธุรกิจบริการ                      

ทท 7603 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจบริการ                

 

1. หมวดวิชาบังคับเลือก สําหรับแผน ข จํานวน 6 หนวยกิต

1.1 สาขาวิชาเอกนโยบาย การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ (Integrated Tourism and Hospitality Policy, Planning and Management)

ทท 7104 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมสําหรับการทองเที่ยวและบริการ 
ทท 7105 การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและธุรกิจบริการเชิงสรางสรรค 

1.2 สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ (Integrated Tourism and Hospitality Management)

     ทท 7204 การวางแผนทางการเงินและการลงทุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว

ทท 7205 ความรับผิดชอบทางสังคมสําหรับการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวและบริการ

1.3 สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)

ทท 7304 ประเด็นและความทาทายในการจัดการธุรกิจโรงแรม

ทท 7305 การจัดการผลตอบแทนและรายไดสําหรับธุรกิจโรงแรม

1.4 เอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนสง (Airline and Transportation Management)

ทท 7404 การจัดการคุณภาพบริการขั้นสูงในธุรกิจการบินและการขนสง

ทท 7405 การจัดการธุรกิจการขนสง 

1.5 เอกการจัดการธุรกิจบริการ (Hospitality Management)

ทท 7604 การจัดการองคกรภาคบริการ

ทท 7605 ประเด็นภาคบริการรวมสมัย 

หมายเหตุ หมวดวิชาบังคับเลือกสามารถนํามาเปนรายวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษาในทุกสาขาวิชาเอกได้

2. หมวดวิชาเลือกเสรี สําหรับแผน ข จํานวน 3 หนวยกิต

ทท 7501 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการวิกฤติสําหรับธุรกิจการทองเที่ยวและบริการ

ทท 7502 การพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นสูธุรกิจการทองเที่ยวและบริการระหวางประเทศ

ทท 7503 ประเด็นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายแรงงานทางการทองเที่ยวในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทท 7504 การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานและพฤติกรรมองคกรสำหรับธุรกิจการทองเที่ยวและบริการ

ทท 7505 องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรูสําหรับธุรกิจการทองเที่ยวและบริการ

ทท 7506 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว

ทท 7507 การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว

ทท 7508 ทิศทางในอนาคตสูความยั่งยืน

ทท 7509 กลยุทธการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

ทท 7510 การจัดการดําเนินงานแผนกหองพักและสิ่งอํานวยความสะดวก

ทท 7511 นโยบายการวางแผนการจัดการสนามบินเชิงสรางสรรค 

ทท 7512 พลวัตการจัดการการทองเที่ยวเรือสําราญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ทท 7513 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานในธุรกิจสายการบิน

ทท 7514 การสื่อความหมายทางการทองเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม

ทท 7515 การจัดการอีเวนทและสถานที่จัดงาน

ทท 7516 การวางแผนทางการเงินและการลงทุนสําหรับธุรกิจโรงแรม

ทท 7517 การจัดการธุรกิจสายการบินทามกลางความเปลี่ยนแปลง

ทท 7518 การจัดการการเงินในธุรกิจบริการ

ทท 8900 การศึกษาตามแนวแนะ 

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกเสรีอื่นๆ ในสาขาวิชาเอกของตนเอง หรือวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะการจัดการการทองเที่ยว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา – การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกใหเปนไปตามที่คณะกําหนด

หมวดวิชาการคนควาอิสระ (แผน ข)

ทท 9000 การคนควาอิสระ 3 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ (แผน ก2)

ทท 9004 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

วิทยานิพนธ (แผน ก1)

ทท 9005 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

ภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ

ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม.

ภาคพิเศษ ภูเก็ต

หลักสูตรปริญญาโท ศูนย์ภูเก็ต