หลักสูตรปริญญาเอก

null
 หลักสูตร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
 • Doctor of Philosophy Program in Integrated Tourism and Hospitality Management
null
ปริญญาและสาขาวิชา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)
 •  Doctor of Philosophy (Integrated Tourism and Hospitality Management)
 • ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

  Ph.D. (Integrated Tourism and Hospitality Management)

 โครงสร้างหลักสูตร
 •  วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
 • หมวดวิชาพื้นฐาน
 • หมวดวิชาหลักหมวดวิชาหลักหมวดวิชาหลัก
 • หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัยหมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย
 • หมวดวิชาเลือกหมวดวิชาเลือกหมวดวิชาเลือก
 • สอบวัดคุณสมบัติสอบวัดคุณสมบัติ
 • วิทยานิพนธ์
 • รวม

 • ไม่น้อยกว่า 20 ชม. (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
 • อาจมีการเรียนเพิ่มเติมไม่นับหน่วยกิต
 • อาจมีการเรียนเพิ่มเติมไม่นับหน่วยกิต
 • อาจมีการเรียนเพิ่มเติมไม่นับหน่วยกิต
 • ต้องสอบให้ผ่านภายในปีการศึกษาที่ 1
 • 48 หน่วยกิต
 • 48 หน่วยกิต
 • ไม่น้อยกว่า 20 ชม.(ไม่นับหน่วยกิต)
 • 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
 • X
 • 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
 • 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
 • 3 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
 • หลังจากเรียนรายวิชาครบ 12 หน่วยกิต
 • 36 หน่วยกิต
 • 57 หน่วยกิต
 • ไม่น้อยกว่า 20 ชม. (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
 • 6 หน่วยกิต 
 • 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
 • 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต6 หน่วยกิต
 • 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต3 หน่วยกิต
 • หลังจากเรียนรายวิชาครบ 3 หน่วยกิต
 • 48 หน่วยกิต
 • 75 หน่วยกิต

รายละเอียดรายวิชา 

เป็นวิชาที่ไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ยที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ดังนี้    

ทท 4001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการศึกษานโยบายการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ    

TH 4001  Advanced English for Integrated Tourism and Hospitality Policy, Planning and Management  Studies  

เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ยนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้          

ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง      

ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา            

หมายเหตุ    

1.  การเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ โดยเงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน   

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2(2.2) เท่านั้น มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่

ทท 6005 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

ทท 7001 จริยธรรมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 

มี 4 วิชา 12 หน่วยกิต ได้แก่

ทท 8011 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทท 8012 นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

ทท 8013 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

ทท 8014 กลยุทธ์การจัดการขั้นสูงสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 

เลือกเรียนเพียง 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่

 ทท 8101 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

*ทท 8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

*ทท 8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

 * เลือกเพียง 1 วิชา

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 วิชา 3 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

ทท 8301 การวางแผนการเงินและการลงทุนเชิงประยุกต์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

ทท 8302 สัมมนาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทท 8303 สัมมนานโยบาย การวางแผนและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ทท 8304 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของทุนมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ทท 8005 การศึกษาตามแนวแนะ 

ทท 9900 วิทยานิพนธ์   36/48 หน่วยกิต