เจ้าหน้าที่

  • null

นางสาวภารดี เทพคายน

 หัวหน้าสำนักงานเลขนุการคณะ

กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

  • null

นางสาวณฐรัชต์ ตันติวสิฐพล

 เลขานุการคณบดี/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • null

นางสาวขนิษฐา เจริญผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปิยวรรณ ไตรพรม

พนักงานสถานที่

กลุ่มงานการศึกษา

นางสาวอุมาวรรณ เอี่ยมสะอาด

หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา

  • null

นางวันวิสา สิทธิไชยากุล

นักวิชาการศึกษา

  • null

นางสาวอมรา กาวีเขต

นักวิชาการศึกษา

นายอภิชัย ชูสิน

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานแผนและพัฒนาวิจัย

  • null

นางสาวธิดากานต์ ชาติโสภณ

หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนาวิจัย

นางชุติมา สิทธิพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

  • null

นายนราธิป กระจ่าง

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ

  • null

นางสาวสุขุมาลย์ สุขยานี

นักวิชาการเงินและบัญชี