เจ้าหน้าที่

  • null

นางสาวภารดี เทพคายน

 หัวหน้าสำนักงานเลขนุการคณะ

กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

นางสาวขนิษฐา เจริญผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

  • null

นางสาวกนกวรรณ โพธิ์อรุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

  • null

นายอภิชัย ชูสิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปิยวรรณ ไตรพรม

พนักงานสถานที่

กลุ่มงานการศึกษา

นางอุมาวรรณ เอี่ยมสะอาด

หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา

  • null

นางวันวิสาภัค สิทธิไชยากุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  • null

นางสาวอมรา กาวีเขต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวณฐรัชต์ ตันติวสิฐพล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กลุ่มงานแผนและพัฒนาวิจัย

  • null

นางสาวชุติมา สิทธิพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

  • null

นางสาวสุขุมาลย์ สุขยานี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  • null

นางสาวคณัสนันท์ โชติประทีป

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ