เปิดรับสมัครหลักสูตร Smart Tourism

หลักสูตร “การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยวยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ Smart Tourism โดยความร่วมมือกับ กระทรวงอว. (MHESI) ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) สำหรับผู้ที่สนใจ โดยมีค่าอบรมตลอดโครงการ 375 บาท

เนื่องจากมีจำนวนจำกัด ต้องการให้ผู้ที่สมัครคือคนที่สนใจ อยากพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ โดยต้องเป็นคนที่มีเวลาและสามารถเดินทางมาอบรมได้จริง

อบรม 87 ชั่วโมง (15 วัน) ที่สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เปิดลงทะเบียน วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.55 น. เป็นต้นไป (ติดตามช่องทางลงทะเบียนได้ที่

https://futureskill-newcareer.in.th/course/4964/

ตารางการอบรม
โมดูล 1 การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Planning and Management)
วันที่ 4, 5, 11 กรกฎาคม 2563 จำนวน 15 ชั่วโมง
สถานที่อบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โมดูล 2 นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว (Innovative Tourism Business Management)
วันที่ 11, 12, 18 กรกฎาคม 2563 จำนวน 15 ชั่วโมง
สถานที่อบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โมดูล 3 การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว (Digital Marketing for Tourism Business)
วันที่ 19, 25, 26 กรกฎาคม 2563 จำนวน 15 ชั่วโมง
สถานที่อบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โมดูล 4 การพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น (Creative Tourism Product Development through Local Wisdom)
วันที่ 1, 2 สิงหาคม 2563 จำนวน 15 ชั่วโมง
สถานที่อบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โมดูล 5 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการท่องเที่ยว (Risk Management in Tourism Business)
วันที่ 8, 9 สิงหาคม 2563 จำนวน 9 ชั่วโมง
สถานที่อบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โมดูล 6 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว (Data Analytics for Tourism Business)
วันที่ 15, 16, 22 สิงหาคม 2563 จำนวน 18 ชั่วโมง
สถานที่อบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์