แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือก ปริญญาเอก ปี 2562 รอบที่ 1

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 12 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

จากวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

ขออภัยในความไม่สะดวก

คณะการจัดการการท่องเที่ยว
สถาบันบัณฑืตพัฒนบริหารศาสตร์