โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างคณะการจัดการการท่องเที่ยว 
null

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

รักษาราชการแทนคณบดี

null

 นางสาวภารดี เทพคายน

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

 • นางสาวณฐรัชต์ ตันติวสิฐพล

  เลขานุการคณบดี/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นางสาวขนิษฐา เจริญผล

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นายอภิชัย ชูสิน

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นางสาวปิยวรรณ ไตรพรม

  พนักงานสถานที่

กลุ่มงานการศึกษา

 • นางอุมาวรรณ เอี่ยมสะอาด

  หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา

 • นางวันวิสา สิทธิไชยากุล

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวอมรา กาวีเขต

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวอรนลิน บูรณะคุณาภรณ์

  นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานแผนและพัฒนางานวิจัย

 • นางสาวธิดากานต์ ชาติโสภณ

  หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา/หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย

 • นางชุติมา สิทธิพงษ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 • นางสาวสุขุมาลย์ สุขยานี

  หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ/นักวิชาการเงินและบัญชี