ขอเชิญส่งบทความ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ขอเชิญส่งบทความ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 • 23 ส.ค., 2019
 • 00:00 am - 23:59 pm

ขอเชิญส่งบทความ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว การบริการ และผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน” ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวิชาการ 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว การบริการ และผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการท่องเที่ยว การบริการ ผู้ประกอบการ และด้านที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. Tourism การท่องเที่ยว
 • Design for sustainability in tourism and business
 • Destination marketing and management
 • Innovation and sustainable destination development
 • Overtourism
 • Protected areas and tourism
 • Responsible tourism and business
 • Smart tourism and innovation
 • Tourism planning and regional development
 • Other papers related to the conference theme
 1. Hospitality การบริการ
 • Business model innovation in tourism and hospitality
 • Globalization, innovation and changes
 • Innovation and co-creation of visitor experience
 • Innovative human resources management
 • Innovation marketing strategies
 • MICE development and tourism crisis management in hospitality business
 • Social media in tourism and business
 • The use of digital technology in tourism and business
 • Other papers related to the conference theme
 1. Entrepreneur ผู้ประกอบการ
 • Diversity in tourism and hospitality entrepreneurship
 • Entrepreneurial personality and motivations
 • Entrepreneurship in tourism and hospitality
 • Ethics, leadership and cooperate social responsibility in tourism and hospitality business
 • Innovation and entrepreneurship
 • Online consumer behavior in tourism and business
 • Sustainable entrepreneurship in tourism and business
 • Technology and media in tourism
 • Other papers related to the conference theme
กำหนดการวันสำคัญมีดังต่อไปนี้
 • วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 5 สิหงาคม 2562
 • วันประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ 10 สิงหาคม 2562
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 สิงหาคม2562
 • วันลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความ บัดนี้ -16 สิงหาคม 2562
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ดังนี้

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.