ขอเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ Research Proposal Development for Sustainable Tourism and Hospitality Business

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ Research Proposal Development for Sustainable Tourism and Hospitality Business

  • 21 ต.ค., 2017
  • 09:00 am - 16:00 pm

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ Research Proposal Development for Sustainable Tourism and Hospitality Business โดย Assoc. Prof. Young Hoon Kim, PhD. ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 6006 อาคารนวมินทราธิราช 

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.