ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • 16 พ.ย., 2018
 • 00:00 am - 23:59 pm

 1. วิธีการสมัคร
  • ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ที่สำนักงานเลขานุการคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 727 3671 หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่gstm@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
  • ผู้สมัครสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 727 3671 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ tour.nida.ac.th และ www.personnel.nida.ac.th
  • ผู้สมัครกรอกข้อความในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วน ชัดเจน และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเขียนชื่อ-ชื่อสกุล ตัวบรรจงกำกับ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว และแนบสำเนาเอกสารที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นประกอบดังนี้
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • ปริญญาบัตรระดับปริญญาเอก หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ และได้ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองวิทยฐานะ หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี
ประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัครการสรรหาคณบดีท่องเที่ยว นิด้า ใบสมัคร ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.

Leave a Message