โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อภาคการท่องเที่ยวและบริการ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อภาคการท่องเที่ยวและบริการ

  • 31 ต.ค., 2017
  • 00:00 am - 23:59 pm

คณะการจัดการการท่องเที่ยว  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวและนักศึกษาทุนปริญญาเอกเข้าดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อภาคการท่องเที่ยวและบริการ (GSTM on Campus) ให้กับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในยุค Thailand 4.0” โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว การบริการ การบินและการโรงแรม ก่อนเริ่มสมัครงานผ่านการแชร์ประสบการณ์การวิจัยของคณาจารย์และประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาเอกคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

Google Calender Local Expert
Details Organizer Venue

Booking Form

Online bookings are not available for this event.