คณาจารย์

ศาสตราจารย์
ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

02-727-3677


รองศาสตราจารย์
ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ

02-727-3681


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.แสงแข บุญศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค

02-727-3685


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

02-727-3680


ไทย