ปฏิทินการศึกษา / ตารางสอน / ตารางสอบ

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. 3/2563
ปฏิทินการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต 3/2563
ปฏิทินการศึกษา ปริญญาเอก 2564
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ 2564

ตารางสอน

ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจำภาค 2/2563
ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาค 2/2563
ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ไทย