ประกาศการรับสมัคร

มิถุนายน 30, 2021

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม รุ่นที่ 21

มิถุนายน 30, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

มิถุนายน 23, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 (รอบพิเศษ)

มิถุนายน 23, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564

Code
มิถุนายน 23, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 27, 2021

รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 14 รอบที่ 2 ประจำปี 2564

พฤษภาคม 27, 2021

ขยายการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 21

พฤษภาคม 27, 2021

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

พฤษภาคม 27, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก รุ่น 14

พฤษภาคม 27, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

พฤษภาคม 27, 2021

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 12

พฤษภาคม 27, 2021

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1