ขอเรียนเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในรายวิชา ทท 8005 การศึกษาตามแนวแนะ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ