กิจกรรมคณะ

พฤษภาคม 24, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณาจารย์ นักศึกษา จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

มกราคม 24, 2022

การบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนของโครงการ Thailand Village Academy

มกราคม 11, 2022

พิธีลงนามความร่วมมือระดับคณะกับ School of Tourism and Culture Industry

พฤศจิกายน 8, 2021

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “เกษตรอินทรีย์”

ตุลาคม 19, 2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “ร่วมกันวาด … ภาพอนาคตภูเก็ต”

ตุลาคม 15, 2021

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน”

กรกฎาคม 29, 2021

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2564

กรกฎาคม 7, 2021

Smart technology and innovation in Tourism and Hospitality Industry