News & Events

April 19, 2023

วันไหล บางแสน! สสส. สานพลัง นิด้า-เทศบาลเมืองแสนสุข จัดสงกรานต์ปลอดเหล้า-บุหรี่ สร้างสุขภาวะดีปีใหม่ไทย ยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ-อาชญากรรม

March 21, 2022

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการ: เสริมสร้างทักษะอนาคตบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ