ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 14 ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารถึงสถาบัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รายละเอียด —> ประกาศผลการคัดเลือก เข้าศึกษา ป.เอก ปี 64 รอบที่ 1