• 2565ได้รับ NIDA Quality Award รางวัลชมเชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • 2564ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง NIDA Quality Award ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • 2564ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 ปี

  หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
  - การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
 • 2562ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 NIDA Excellence Award 2019 การประเมินหน่วยงานดีเด่นระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติเป็นที่แรกของประเทศไทย

  หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
 • 2561ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดความคิดสร้างสรรคฺสู่นวัตกรรมแยกขยะภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในโครงการ Innovation For Change ประจำปี 2561

 • 2561ได้รับรางวัลชมเชย NIDA SAR Award ประจำปีการศึกษา 2560

 • 2559ได้รับรางวัลชมเชย NIDA Performance Excellence Award 2016 หน่วยงานดีเด่นระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559

 • 2559ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 NIDA SAR Award ประจำปีการศึกษา 2558

 • 2558ได้รับโล่เกียรติคุณ การมีผลงานกิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 • 2558ได้รับรางวัลชมเชย หน่วยงานดีเด่นระดับคณะ

 • 2557ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศโครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • 2556 ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความร่วมมือภายในประเทศ (Local Partner and Collaboration)

The Pacific Asia Travel Association Thailand Chapter
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวขนอม
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
วิทยาลัยนานาชาติ นิด้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภูเก็ต
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สมาคมภาษาเพื่อการศึกษา อาชีพ และธุรกิจนำเที่ยว
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ