ประกาศคณะ/สถาบัน

เมษายน 30, 2024

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาวิชาการและกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ Topic on “Revisiting the Contemporary Case Study Research Practice”

กุมภาพันธ์ 28, 2024

ขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจต่ออนาคตเพื่อความยั่งยืนของการเติบโตในภาคการท่องเที่ยว (Future Tourism Insight for Sustaining Growth)

กุมภาพันธ์ 22, 2024

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่น 18 ภาค 1 ปี 2567 ครั้งที่ 2

กันยายน 1, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว (GSTM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พร้อมเปิดให้บริการ “หน่วยประเมินบุคลากรและหน่วยอบรมด้านการท่องเที่ยว”

ตุลาคม 28, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ