ประกาศคณะ/สถาบัน

มกราคม 31, 2023

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ ๒๕ ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

ตุลาคม 31, 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

ตุลาคม 28, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

ตุลาคม 11, 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

กันยายน 2, 2022

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ 24 ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

กรกฎาคม 4, 2022

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

กรกฎาคม 1, 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

มิถุนายน 29, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 4 และประเภททุน

เมษายน 25, 2022

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมษายน 20, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่: นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มีนาคม 16, 2022

รางวัล NIDA Quality Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีนาคม 4, 2022

ประกาศเจตนารมณ์ – เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบาย No Gift Policy