ประกาศคณะ/สถาบัน

กุมภาพันธ์ 22, 2024

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่น 18 ภาค 1 ปี 2567 ครั้งที่ 2

พฤศจิกายน 23, 2023

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ 26 ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

กันยายน 21, 2023

เปิดรับสมัคร ป.โท ภาคปกติ รอบที่ 4 บัดนี้ ถึง 2 ตุลาคม 2566

กันยายน 1, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว (GSTM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พร้อมเปิดให้บริการ “หน่วยประเมินบุคลากรและหน่วยอบรมด้านการท่องเที่ยว”

มกราคม 31, 2023

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ ๒๕ ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

ตุลาคม 31, 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

ตุลาคม 28, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

ตุลาคม 11, 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

กันยายน 2, 2022

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ 24 ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

กรกฎาคม 4, 2022

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

กรกฎาคม 1, 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

มิถุนายน 29, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 4 และประเภททุน