GSTM ADMIN

มิถุนายน 29, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 4 และประเภททุน

เมษายน 25, 2022

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมษายน 20, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่: นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมษายน 19, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

มีนาคม 2, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 14

กันยายน 15, 2021

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 13

สิงหาคม 24, 2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2

กรกฎาคม 29, 2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รุ่นที่ 23

กรกฎาคม 29, 2021

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2564

กรกฎาคม 8, 2021

ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 21

กรกฎาคม 7, 2021

Smart technology and innovation in Tourism and Hospitality Industry

มิถุนายน 30, 2021

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม รุ่นที่ 21