GSTM ADMIN

พฤศจิกายน 23, 2023

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ 26 ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

เมษายน 19, 2023

วันไหล บางแสน! สสส. สานพลัง นิด้า-เทศบาลเมืองแสนสุข จัดสงกรานต์ปลอดเหล้า-บุหรี่ สร้างสุขภาวะดีปีใหม่ไทย ยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ-อาชญากรรม

มีนาคม 20, 2023

The International Joint Conference on Hospitality & Tourism 2023 (IJCHT-23)

กุมภาพันธ์ 28, 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว มอบของที่ระลึกแด่ Prof.Dr.Cihan Cobanoglu จาก University of South Florida, USA

กุมภาพันธ์ 26, 2023

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ติดปีกธุรกิจฝ่าวิกฤตสู่ยุค Next normal”

กุมภาพันธ์ 22, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า และ University of South Florida ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) เกี่ยวกับการศึกษาต่อในรูปแบบ Double Degree การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และการฝึกงานในรัฐฟอริด้า

มกราคม 31, 2023

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ ๒๕ ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

มกราคม 9, 2023

9 มกราคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนาคณะการจัดการการท่องเที่ยวปีที่ 11 ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2

มกราคม 4, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่น 15 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ธันวาคม 30, 2022

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ใน “ระดับดี” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ธันวาคม 27, 2022

ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ดร.ชยพจน์ ลีอนันต์ ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ธันวาคม 23, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาผู้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากสมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์