GSTM ADMIN

พฤศจิกายน 23, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานเปิดตัว ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ

พฤศจิกายน 21, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ ในโอกาสได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน” และ นายโสมนัส สุกัญญา “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น” วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

พฤศจิกายน 1, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการประเมินเบื้องต้น หน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สาขาการเดินทาง (Travel Services)

ตุลาคม 28, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

มิถุนายน 29, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 4 และประเภททุน

เมษายน 25, 2022

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมษายน 20, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่: นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมษายน 19, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2