ข่าวสารศิษย์เก่า

พฤษภาคม 10, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ สุวรรณกูล (อาจารย์อาร์ม) เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

พฤษภาคม 2, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเนตรนภิส ไชยสาลี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Inspiring Women In Travel Asia 2024 

พฤษภาคม 1, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนพล อินประเสริฐกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (THM) การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

เมษายน 30, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ (อาจารย์ ดร.อุ้ม) ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2567

เมษายน 30, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล ในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF

เมษายน 5, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนันทา กลสามัญ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

เมษายน 5, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพงษ์ ชินกระโทก เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล”ศิษย์เก่าดีเด่น”

เมษายน 3, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ (อาจารย์ปาล์ม) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

มีนาคม 7, 2024

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมทรายแมวจากผักตบชวาด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG”

กุมภาพันธ์ 28, 2024

ขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจต่ออนาคตเพื่อความยั่งยืนของการเติบโตในภาคการท่องเที่ยว (Future Tourism Insight for Sustaining Growth)

กุมภาพันธ์ 14, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่า ภาคปกติ รุ่นที่ 22 นายณัฐพล อ่องเพชร นักศึกษาทุน 2

พฤศจิกายน 25, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ ศิษย์เก่าปริญญาเอก รุ่น 8