Why ?

GSTM

NIDA

Asset_GSTMAsset 18

บัณฑิตวิทยาลัยท่องเที่ยว

แห่งแรกของเอเชีย
Asset_GSTMAsset 16

100% ของคณาจารย์

มีคุณวุฒิปริญญาเอก

Asset_GSTMAsset 15

คณาจารย์มีตำแหน่ง

ทางวิชาการสูงสุดในประเทศ
Asset_GSTMAsset 14

เน้นการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ

Asset_GSTMAsset 17

มีเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
Asset_GSTMAsset 13

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

หลักสูตร UNWTO.TedQual

TESTIMONIALS

 • "GSTM NIDA is a first class ticket to a global tourism career. No matter where I am in the world I will meet GSTM people, wonderful professors and networks. This allows me to get my foot to the door of the business which is often the hardest part. GSTM NIDA was a period of my life where I learnt both academic skills and positive mindset which are required for my successful life."
  กฤษณา วัชรสินธุ์
  Managing Director, Vish Hotels Group
 • "I am a 2020 graduate of the Master‘s degree program in Tourism and Hospitality Management (English Program). My fantastic leaning journey began when I chose the “3+1+2 Cooperative Program” of my Bachelor’s school (Chengdu University China), It is full of challenges for me to continue my study abroad, but my life at GSTM gradually change my mind. The subject given by the professor are excellent, they provide us with knowledge not only from our textbooks but also from many other experience as well. Thanks my professor’s patient and professional guidance made me remarkable progress in my research skills even affect my life. I was deeply impressed by the field trip in each term. According to the cases, we visited the local countryside to understand the situation, designed the solution, reported and presented. Each project allowed our to get in touch with the authentic life in Thailand, which is a unique treasure for foreign students. Currently, I am a Chinese teacher in one of the international school in Bangkok, I continue to share what I have learned in class, which includes corporate social responsibility, sustainable and innovative tourism. Finally, it is clear that the national reputation of the GSTM has enhanced my future opportunities compared to other potential programs. "I believe that the experiences learned while at GSTM have prepared me well for a career in higher education."
  Wang Yali
  Chinese teacher, Singapore International School of Bangkok
 • “คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณาจารย์ทุกท่านในคณะได้ถ่ายทอดความรู้อย่างเข้มข้น ทั้งศาสตร์ด้านวิชาการ ด้านวิจัย รายวิชาที่ทันสมัย สามารถนำมาต่อยอด และนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ทุกเวลาที่ได้เรียนที่นี่เรียกได้ว่ามีค่ามากจริงๆ ค่ะ”
  เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล (ลูกแพร)
  รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • “การเรียนปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว ทำให้รู้ว่านิด้าสอนอะไร ให้อะไรแก่เรา เมื่อต้องการเรียนด้านการท่องเที่ยว จึงเลือกเรียนที่นิด้า สาเหตุที่เลือกเรียนคณะการจัดการการท่องเที่ยว เพราะเชื่อว่าการท่องเที่ยวมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหลายศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จุดเด่นของการเรียนการสอนที่นี่คือ การคิด วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ โดนเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบูรณาการศาสตร์ความรู้ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน”
  ชลทิศ กุสุมลกุล
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดส่วนภูมิภาคอาเซียน และเกาหลีใต้ บริษัท ลูเวนสไตล์ เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด
 • “ในแต่ละวันการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามยุคสมัย ผมจึงต้องเรียนรู้และเตรียมพร้อมในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักสูตร ชื่อเสียง และผลงานด้านการท่องเที่ยว นิด้าจึงเป็นเหตุผลที่ผมเลือกเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสให้กับตัวเองในอนาคต”
  ณัชณนนท์ เพ็งปาน (ปอ)
  Commercial Pilot License ที่ International Aviation Colleges
 • “Wisdom for Change คือประโยคที่พิสูจน์ได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่รั้วนิด้า คณาจารย์เก่งและแกร่ง พร้อมถ่ายทอดทุกองค์ความรู้ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาภายใต้ความเชื่อเดียวกัน”
  จักรพงษ์ ชินกระโท (ต้น)
  CEO & Founder บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด
 • “ประทับใจความรู้ความสารถของครูบาอาจารย์ ที่ให้คำปรึกษา และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ช่วยเหลือจนประสบความสำเร็จในการศึกษา การได้เข้ามาเรียนที่คณะนี้ได้รับความรู้สมัยใหม่ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและการให้บริการ จนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี”
  ณฐพรรษ พรหมประยูร (บับเบิ้ล)
  ผู้จัดการเขตการขาย ส่วนขายราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • “การเรียนปริญญาโทครั้งนี้เพื่อตอบสนองเป้าหมายของตัวเองที่วางไว้ นำเอาไปพัฒนาตนเองและองค์กร เพื่อให้องค์กรมีความเชี่ยวชาญสูงสุดตามเป้าหมาย และอีกเป้าหมายคือวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสอยากนำเอาความรู้นี้ไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อส่งต่อความรู้สึกดีๆ”
  ธนาวุฒิ ณ ระนอง (โอม)
  ผู้จัดการอาวุโสส่วนหน้า โรงแรมเกาะยาวใหญ่วิลเล
 •   “ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องเจอความท้าทายเป็นอย่างมาก ทฤษฎี ความรู้ ในการเรียนจะเป็นเข็มทิศนำทาง ช่วยนำพาเศรษฐกิจให้ข้ามพ้นวิกฤตนี้ไปได้”
  ดาริษา นวลศรี (หญิง)
  CEO บจก. คชชนก อสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต
 • “นิด้า...สถาบันที่มีชื่อเสียง คณาจารย์มีความรู้ความสามารถที่เก่งและเข้าใจบริบทการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง”
  วันนริศา วัฏฏ์
  มัคคุเทศก์อิสระ บริษัท ซีทัวร์ จำกัด ภูเก็ต
 • “ความรู้เป็นแค่เสื้อผ้าอาภรณ์ ทักษะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเก่ง ท่องเที่ยวนิด้าช่วยมาเติมทักษะที่เราขาดให้เหนียวแน่นมากขึ้น และมี identity ของตนเอง”
  ปิยรัตน์ ณ สงขลา
  มัคคุเทศก์อิสระ บริษัท ซีทัวร์ จำกัด ภูเก็ต
 • “GSTM NIDA เปรียบเสมือนแหล่งความรู้ ที่จะสอนเราทั้งหลักวิชาการและภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาทุกคนมีความพร้อมและมีศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป”
  บุณวัทน์ ศรีขวัญ (กุ้ง)
  นักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
 • “คิดถึง...องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มิตรภาพที่อบอุ่น และเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง...คิดถึง...ท่องเที่ยวนิด้า เพราะท่องเที่ยวนิด้าคือที่สุด
  ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา (จาม)
  อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 • “สวัสดีค่ะ ชื่ออาจารย์พัช นิพาภรณ์ แสงสว่าง ปัจจุบันสอนสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และตำแหน่งผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ (UBI) ศิษย์เก่าปริญญาเอกรุ่นที่ 5 (ประธานรุ่น) ก่อนอื่นต้องเกริ่นเลยว่า “นิด้าคือความฝันอันสูงสุดในชีวิตการศึกษา” และโชคดีที่สุดที่ได้เข้ามาเรียนในคณะนี้ ภูมิใจในสถาบันและประทับใจคณาจารย์ผู้สอนที่เป็นกูรูในแต่ละสาขา อาจารย์ไม่สอนแต่ในตำรา แต่มีการปฏิบัติจริง รู้ลึก รู้จริง ในด้านการท่องเที่ยว สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งทางวิชาการและปฏิบัติ ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ด้วยดีเสมอมา”
  ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง (พัช)
  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UTK-BI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • “เพราะท่องเที่ยวนิด้า คือ ที่สุดจริงๆ สถาบันที่พ่อสร้างกับความทรงจำสำคัญในห้วงชีวิต การได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่กับการเป็นนักศึกษาทุนเต็มจำนวน เรียนฟรี และมีเงินเดือนให้ ด้วยสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนที่ดีเยี่ยม มีคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สั่งสมมายาวนาน มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้ ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์ พร้อมทั้งคอยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์ เจ้าหน้าที่คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า มีความน่ารัก คอยช่วยเหลือในทุก ๆ สิ่ง การมีเพื่อนร่วมรุ่นและรุ่นพี่ รุ่นน้อง ที่เป็นคนดี มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ เป็นเครือข่ายที่ทรงพลัง ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นจึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ ด้วยระยะเวลาการศึกษาเกือบ ๖ ปี ทำให้ได้มีโอกาสซึมซับคุณค่า ความเป็นตัวตน และสิ่งดีงามของความเป็น GSTM ไว้ ภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ และประสบการณ์ เครือข่ายอันทรงคุณค่ามาเติมเติมชีวิตการทำงานในแวดวงการท่องเที่ยวไทย”
  ดร.อังศิกานต์ ศศิธรเวชกุล (มิ้งค์)
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๑ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
 • “คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย และคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักวิชาการและนักบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง”
  ดร. ยงยุทธ แก้วอุดม (ยุทธ)
  คณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • “ได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึง แต่สามารถเอาไปปรับใช้ในองค์กรได้”
  นาวาอากาศตรีวิเชียน พึ่งตน
  นักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • “GSTM NIDA Phuket คือครอบครัว เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มีเพื่อนร่วมรุ่นคอยช่วยเหลือ ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต อีกทั้งคณาจารย์ รุ่นพี่ ที่คอยดูแล แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นมหาบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ”
  ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ ปานมาศ (จักร) 
  เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ธ.กรุงศรีอยุธยา  | นักศึกษาปริญญาโท ภูเก็ต รุ่นที่ 10
 •     “การเรียนปริญญาโทนิด้าภูเก็ตช่วยปลุก Passion ปั้น Performance ในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม”
  เนตรนภิส ไชยสาลี
  Front Office Manager, Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach | นักศึกษาปริญญาโท ภูเก็ต รุ่นที่ 6
 • “นิด้าภูเก็ต เปิดโอกาสให้เรารู้มากกว่าที่คนอื่นรู้และเพิ่มพลังศักยภาพผู้นำด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมืออาชีพ”
  ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น (ปราบ)
  ประธานบริหาร บริษัท ฟิโซน่า จำกัด | ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง | นักศึกษาปริญญาโท ภูเก็ต รุ่นที่ 5 | ปริญญาเอก รุ่นที่ 13
 • “Hello. I’m Chan. When my first step into GSTM NIDA for a scholarship interview, I was afraid that I could not do that but the professors who interviewed me were awesome. Finally, I have been chosen for a scholarship student. Learning at NIDA is the best educational environment to increase my knowledge and give me a valuable opportunity to broaden my horizons from a variety of good subjects such as tourism strategy, tourism management, ... and so on. The professors here are thoughtful, dedicated and empathize their students. I’m proud to be a GSTM member.”
  Nguyenly Tho Chan, Vietnam
  นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ รุ่นที่ 16
 • “I am writing to appreciate for the excellent educational service I received at the NIDA. Studying in NIDA is a unique and delightful opportunity for me. I highly recommended NIDA School of Tourism Management for who want great tourism education in great atmosphere. All teachers are high educated and friendly. For me NIDA is a place of learning, fun, culture, lore, literature and many such life preaching activities. Studying at the NIDA brought an added value to my life. It gave me an opportunity to meet different kind of people and learn many things. I am thankful of Graduate School of Tourism Management (GSTM) for providing a platform to enhance my skills.”
  Katayoun A. Ghazaei (Katy), Iran
  นักศึกษาปริญญาโท English Program รุ่นที่ 1
 • “ท่องเที่ยวนิด้าเปรียบเสมือนบ้านของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่มอบความรู้เท่านั้น แต่ยังได้ครอบครัวที่อบอุ่น ได้รู้จักพื่อนมากมาย รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนี้”
  ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย (ตั่ง)
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1
 • “นอกเหนือจากความรู้ที่เข้มข้นแล้ว ท่องเที่ยวนิด้ายังสอนให้รู้จักอดทนกระตือรือร้นที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา”
  ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส (โบว์)
  หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1