คณะการจัดการการท่องเที่ยว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Graduate School of Tourism Management
National Institute of Development Administration: (GSTM-NIDA)


บัณฑิตวิทยาลัยด้านการท่องเที่ยวแห่งแรกในเอเชีย เริ่มต้นจากการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในปี พ.ศ. 2553 โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมีผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช อาจารย์ภราเดช พยัฆวิเชียร และศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีมติจัดตั้ง “คณะการจัดการการท่องเที่ยว” เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นคลังสมองด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน การพัฒนา และการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง เป็นคณบดีคนแรก


คณะการจัดการการท่องเที่ยวดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการวิจัย การฝึกอบรม ตลอดจนประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะการจัดการการท่องเที่ยวทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการบริหารจัดการสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2561 คณะการจัดการการท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) หรือ TedQual เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

“เป็นคลังสมองในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการอันดับหนึ่งของไทยที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติในการส่งมอบความรู้ผ่านศาสตร์บูรณาการในการพัฒนานักวางแผนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน”

อัตลักษณ์

G

Globalization Adaptability (สามารถปรับตัวให้ก้าวทันโลก)

S

Service Mind (เป็นผู้มีจิตบริการ)

T

Teamwork (สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้)

M

Morality (เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม)

พันธกิจ

1. เป็นวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการอันดับหนึ่งของไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว

3. พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการสร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ที่มีคุณค่า โดยการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติจริง

4. สร้างบัณฑิตพร้อมใช้ที่เน้น ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน

5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน ในระดับชาติและนานาชาติ

6. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

7. เพิ่มจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาโททั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ