หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

นางทัศนีย์ อาดำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานคณะ

02-727-3674


กลุ่มงานการศึกษา

นางอุมาวรรณ เอี่ยมสะอาด

นักวิชาการศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ) | หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา

02-727-3689


นางวัณวิสาภัค สิทธิไชยากุล

นักวิชาการศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ / ศิษย์เก่า)

02-727-3672


นางสาวณฐรัชต์ ตันติวสิฐพล

นักวิชาการศึกษา (หลักสูตรปริญญาเอก) | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ

02-727-3725


นางสาวสิรินภา จงเกษกรณ์

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานศูนย์ภูเก็ต)

094-859-8905


กลุ่มงานบริหารและธุรการ

นางสาวชวัลย์รัช เจริญผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

02-727-3671


นางสาวดวงกมล พัฒนะพันเลิศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (เลขานุการคณบดี)

02-727-3669


นายอภิชัย ชูสิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานศูนย์ภูเก็ต)

094-859-8905


นางสาวปิยวรรณ ไตรพรม

พนักงานสถานที่

02-727-3683


กลุ่มงานแผนและพัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

02-727-3683


กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

นางสาวสุขุมาลย์ สุขยานี

นักวิชาการเงินและบัญชี | หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ

02-727-3679


นางสาวคณัสนันท์ โชติประทีป

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-727-3694