คณบดีและรองคณบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง


คณบดี

 


ผู้อำนวยการหลักสูตร

 


ผู้ช่วยคณบดี

 


ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานคณะ