แบบคำร้องสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา
แบบคำร้องขอลาหยุดเรียน
แบบคำร้องขอลงทะเบียน
แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
แบบคำร้องขอหนังสือตรวจเครื่องมือ/ขอเก็บข้อมูล/ขอสัมภาษณ์
แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
แบบบันทึกการให้คำที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
คำร้องขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
คำร้องขออนุมัติสอบปากเปล่า
คำร้องขออนุมัติสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
แบบรับรองผลการตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์
ข้อตกลงในการขออนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงค์อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
รายการเอกสารสำหรับยื่นสำเร็จการศึกษา แผน ก

แบบคำร้องสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

ขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ขออนุมัติสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขอลาหยุดเรียนในวิชา
ขออนุมัติกิจกรรมพิเศษ
ขอลาพักนักศึกษา
ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
ขอตรวจ turn it in – ISO
ขอขยายเวลาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
คำร้องทั่วไป
ขอลงทะเบียน
ขอตรวจ IOC – ขอแจกแบบสอบถาม – สัมภาษณ์
เอกสารสำหรับยื่นสำเร็จการศึกษา
ขอสมัครทุนวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน
แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ขอเข้าร่วม GSTM Ph.D. Round Table
การเข้าร่วมฟังสอบวิทยานืพนธ์ 6 ครั้งต่อปีการศึกษา
ขอทำบัตรนักศึกษา