ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.แสงแข บุญศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค

02-727-3685


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร

รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

02-727-3680