พฤษภาคม 1, 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ พานักศึกษา English Program ภาคปกติ เข้าเยี่ยมชมโรงแรม Crowne Plaza BANGKOK Lumpini Park ในรายวิชา ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สําหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

มีนาคม 19, 2024

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา ปริญญาโทนานาชาติ Integrated Tourism and Hospitality Management ภาคปกติ คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้าโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดขาย ช่วยบำรุง

กันยายน 19, 2023

กิจกรรมลงพื้นที่ พัฒนาโครงงานการออกแบบกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ด้วยแนวคิดธุรกิจคู่สังคม (CSV) กรณีศึกษาธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Final Group Project การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว BCG และการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ชุมชนคอยรุตดิน

กันยายน 13, 2023

กิจกรรมการเรียนรู้ล่าสุดของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ในรายวิชา ทท6002 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการภายใต้พลวัตโลก โดย รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

พฤศจิกายน 23, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานเปิดตัว ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ